Karta oceny zaangażowania klasy w działania projektowe
Klasa ……… Wychowawca …………………………………………………


Lp.

Rodzaj aktywności

(nazwa działania lub konkursu)

Punkty za działanie

Punkty za konkurs

Data

Podpis wych.

Podpis członka komisji

Max. liczba

Przyznane

Za udział klasy

Za zwycięstwo

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.